Privacy Statement Website

PRIVACYVERKLARING WESTLAND ORTHOPEDIE B.V.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Westland Orthopedie B.V. en haar gelieerde ondernemingen (Van Dalen Voet&Schoencentrum, Ortho Active en Westland Orthopedie Shop) en de hieraan gerelateerde platforms.

 

Ons doel is ongetwijfeld om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke zorg aanbieden en daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. U kunt erop rekenen dat wij met uiterste zorg zullen omgaan met uw persoonsgegevens.

 

In deze verklaring beschrijven wij onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij hebben specifieke persoonsgegevens nodig om u onze diensten te kunnen bieden, het kunnen onderhouden van de communicatie aanhangig de uitvoering van onze diensten, om u te kunnen informeren over onze diensten of u op de hoogte te kunnen houden over ontwikkelingen en veranderingen. Sommige van deze persoonsgegevens worden rechtstreeks door u verstrekt of via bijvoorbeeld de website, e-mail, social media, post of telefoon. Daarnaast kunnen wij bepaalde persoonsgegevens indirect verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak heeft op een gezamenlijk spreekuur van een revalidatiearts en onze orthopedisch adviseur. De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Afhankelijk van de dienstverlening of product die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Uw voorna(a)m(en), tussenvoegsel en achternaam.
 • Uw straat, huisnummer en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Uw geslacht.
 • Uw BSN.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw e-mailadres, als u ervoor kiest om dit met ons te delen.
 • Uw zorgverzekeraar en polisnummer.
 • Het soort hulpmiddel (kleur, merk, wijze van opbouw).
 • Een overzicht van uw historische leveringen.
 • Uw gezondheidsgegevens.
 • Een registratie van de contacten met ons.

 

In de meeste gevallen krijgen wij de informatie rechtstreeks van u. Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij ook gegevens van derden ontvangen, bijvoorbeeld van zorgverzekeraars of andere (externe) partijen zoals het landelijke communicatiepunt voor de zorg (VECOZO), zorgverzekeraars, zorgkantoren, werkgevers, verpleeginstellingen, ziekenhuizen of fysiotherapeuten. Ook in deze gevallen geldt dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd.

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de diensten, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te kunnen leveren.
 2. U op de hoogte te houden van de producten of diensten van Westland Orthopedie B.V., indien u dat op prijs stelt.
 3. Om contact met u op te nemen om uw vragen en/of verzoeken te kunnen beantwoorden.
 4. U een nieuwsbrief, informatie of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
 5. Voor de verbetering van onze producten en diensten. Op basis van uw feedback en over uw gebruik van onze producten en diensten, trachten wij onze producten en diensten te optimaliseren.
 6. Te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, zullen wij u hierover informeren en indien nodig om toestemming vragen. Waar nodig zullen wij om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wanneer u uw toestemming heeft verleend voor een nieuwsbrief, informatie of andere (al dan niet elektronische) boodschap, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel de contractuele eisen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. In sommige gevallen controleren wij uw persoonsgegevens via het landelijke communicatiepunt voor de zorg, het portaal van VECOZO Single Sign On. Het doel van deze controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren en voortijdig foutieve gegevens op te sporen overeenkomstig de contractuele eisen van zorgverzekeraars.

 

Wat is de rechtsgrond om uw gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande (wettelijke) grondslagen.

 1. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 4. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan contractuele bepalingen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

 

Hoe beveiligen en beschermen wij uw gegevens?

Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen met verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische maatregelen. Wij hebben alle redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de bescherming van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te waarborgen. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en hebben ons servers beveiligd, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals uw persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens.

 

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillenden de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform met een derde gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie, onze systemen ontkoppelen van het internet indien nodig, een IT-deskundige het probleem vast laten stellen én verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat verstrekte (persoons)gegevens te allen tijde veilig zijn én de veiligheid gewaarborgd kan worden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. In sommige gevallen bepaalt de wetgeving hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen bepalen contactuele bepalingen met zorgverzekeraar hoe lang wij de gegevens moeten bewaren. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) anders luidt.

 

Websitebezoek en cookies

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische gegevens van uw websitebezoek in zogenoemde logbestanden bijgehouden. U kunt hierbij denken aan de opgevraagde pagina, IP-adres, browsertype en dergelijke gegevens. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Wij analyseren de gegevens van de logbestanden en herleiden en/of koppelen deze gegevens niet met andere gegevens. De zogenoemde logbestanden van uw internetbezoek worden uitsluitend ingezet ten behoeve van analyses en het voorkomen van ongewenst gedrag (hacking) en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden, waarbij u als bezoeker van onze website bent te herleiden.

 

 

Daarnaast wordt bij het websitebezoek gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens wanneer u onze website bezoekt.

 

Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies: deze gebruiken wij om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
 • Social media plug-in cookies: social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.

 

Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar wij gebruik van maken.

 • Sessie-cookies:

       HAS_JS: dit is een cookie om te controleren of de klant javascript heeft.

 • Analytische cookies:

       _GA,_GID,_GAT: dit is een cookie van Google analytics om uw surf gedrag te meten op onze website.

 • Functionele cookies:

      COOKIE-AGREED: dit is een cookie om te controleren of u de cookie-verklaring geaccepteerd heeft.

 

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

U heeft het recht informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt via de mail een verzoek tot inzage bij de functionaris gegevensbescherming indienen die u deze persoonsgegevens via de mail kan verschaffen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gegevens actueel te houden door tijdig wijzigingen aan ons door te verstrekken.

 

Gegevens laten verwijderen en het recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval indien:

 1. Onze overeenkomst met u eindigt of uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 2. U de toestemming voor het verwerking van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken.
 3. U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
 5. Er een wettelijke verplichting is voor de verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

In enkele gevallen kan een verzoek niet worden uitgevoerd, indien de uitvoering van de overeenkomst niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd of het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden gelet op een uitzondering volgens wet- en regelgeving. U kunt uw verzoek insturen door een e-mail te sturen naar fg@westlandorthopedie.nl. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen op het onderstaande adres:

 

Westland Orthopedie B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Haydnlaan 3
2625 TP Delft

 

Vragen of klachten?

Als u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Stuur een mail naar fg@westlandorthopedie.nl of stuur een brief naar:

 

Westland Orthopedie B.V.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Haydnlaan 3
2625 TP Delft

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij bovengenoemde niet naleven.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U kunt een herziende versie te allen tijde opvragen door een mail te sturen naar fg@westlandorthopedie.nl.

 

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 18 mei 2018.